โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ปฐมวัย

นางนงเยาว์ ลำดับพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวโฌฏิกา สุขศรีโรจน์
ครู คศ.3

นางสาวณัฏฐินี มุสิกชาติ
ครู คศ.2