โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน (โดยสังเขป)

โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเสาธงทอง ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
        พ.ศ. 2480  เปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลคลัง (วัดเสาธงทอง) ต่อมายุบรวมกับ
                          โรงเรียนประชาบาล ตำบลท่าวัง (วัดศรีทวี)
        พ.ศ. 2500  เปิดโรงเรียนวัดเสาธงทอง สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
                          คติประจำโรงเรียน  : ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต  ( ปัน-ยา-โล-กัด-สะ-มิ-ปัด-โช-โต) 
                          แปลว่า  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
                          ผู้อุปการะโรงเรียน คือ พระราชธรรมเวทีศรีธรรมราช คุณากร เดิมคือ 
พระศรีธรรมราชมุนี   
                          (เรือง วุฒิกาโน) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                          สีประจำโรงเรียน : ขาว-เขียว
       15 มิถุนายน 2500   นายสมจิตต์  วงศ์พิศาล เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2503 สร้างอาคารเรียน 2 ชั้น  8 ห้องเรียน
 ด้วยงบประมาณ 400,000 บาท
       21 ธันวาคม 2504     นายกลั่น มาศมาลัย เป็นครูใหญ่
       1 เมษายน 2506       เป็นโรงเรียนเทศบาล 5 รับนักเรียนตำบลคลัง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
       13 ธันวาคม 2506     นายแปลก  จันทราวุธ  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
       22 ตุลาคม  2507      นายมณฑล  สุวรรณสังข์  รักษาการแทนครูใหญ่และดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในปีพ.ศ.2512
       5 พฤษภาคม 2513   นายมงคล  รัตนเสวี เป็นครูใหญ่
       15 กรกฎาคม 2513  ใช้สีประจำโรงเรียนขาว - เขียว
       5 ตุลาคม 2521         นางเรวดี  บุญศรีโรจน์  เป็นครูใหญ่
       21 มีนาคม 2523       สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น  9 ห้องเรียน ด้วยงบประมาณ  1,324,800 บาท
       พ.ศ. 2523                 นางสงบ บุญญานุพงศ์  เป็นครูใหญ่และดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ในพ.ศ.2525
     
8 สิงหาคม 2530     สร้างโรงอาหาร อาคารชั้นเดียวด้วยงบประมาณ  150,000 บาท 
       1 ตุลาคม 2531        นางสาวศรีกระจ่าง  คำสมาน  เป็นอาจารย์ใหญ่
       28 ตุลคม 2534        นายสุเมธ หิรัญคช  รักษาการในต่ำแหน่งอาจารย์ใหญ่
       1 พฤษภาคม 2538  นายทวีป  สุขทร  ทำหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
       16 เมษายน 2539    นายวัชระ  บัวหอม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย               
                                        รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
       1 เมษายน 2540      นายมานะ  บุญสิงห์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
       1 พฤษภาคม 2542  นางจิราภรณ์  พัฒนวิบูลย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
       2 ตุลาคม 2544        นายมานะ  บุญสิงห์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
       7 ตุลาคม 2547        นายมงคล  สิทธิรักษ์  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

       8 กุมภาพันธ์ 2548  นายเกรียงไกร  วุฒิมานพ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมเหงคณ์
       8 เมษายน 2551       นางสาวอำพร  ด่านคงรักษ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
       3 พฤศจิกายน 2554  นายสุเมธ  หิรัญคช  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทองจนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2558 (เกษียณอายุราชการ)
       1 ตุลาคม 2558        นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครศรีธรรมราช 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
       1 สิงหาคม 2559      นางสาวเยาวลักษณ์  เลียบวงศ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
       1 พฤษภาคม 2560  นางสาวประภาศรี คำนวณจิต ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
       9 เมษายน 2561 จนถึงปัจจุบัน  นางนิตยา  ทองนุ่น  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง