โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเนติวัฒน กิจบรรทัด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :