โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทองจุไร ศรีสะอาด
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรษพร วงศ์แข
ครู

นางมาดีฮะห์ อิสสภาพ
ครู

นางอมรรัตน์ คงสกุล
ครู

นางรัชกร ชีช้าง
ครู

นางสาวณัฏฐชา โต๊ะหาด
ครู