โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัชกร ชีช้าง
ครู

นางสาวพรรษพร วงศ์แข
ครู

นางมาดีฮะห์ อิสสภาพ
ครู

นางอมรรัตน์ คงสกุล
ครู

นางสาวทองจุไร ศรีสอาด
ครู

นางสาวณัฏฐชา โต๊ะหาด
ครู