โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไพรัตน์ กาญจนาภรณ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางรัชกร ชีช้าง
ครู

นายสินไชย ไชยฤกษ์
ครู

นางกมลทิพย์ ช้อนทอง
ครู