โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเพ็ญศิริ จิตมนัส
ครู คศ.4

นางชญาณิศา ศิริวัฒน์
ครู คศ.1

นางกมลทิพย์ ช้อนทอง
ครู

นายสุรศักดิ์ รับไทรทอง
ครู

นายปิยพงษ์ ทิพย์เกิด
ครู