โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชิดารัณย์ จิตสำรวย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางกาญจนา แสงศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจงกลณี กรุณามัยวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางเพชรี มากมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6