โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ครู

นางยุภา ทับเที่ยง
ครู

นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ครู